جار کنترلر

کنترلر جار با تصال به جارهای بی هوازی در زمان بسیار کوتاه شرایط بی هوازی و نیمه بی هوازی را برای کاربر فراهم می آورد. این دستگاه نیاز کاربر به آموزش اولیه را از بین می برد و زمان آماده یازی را نیز به شدت کاهش می دهد. همچنین امکان آماده سازی چندین جار به طور همزمان وجود دارد.

جار کنترلر
جار کنترلر پرو
ثبت سفارش