جار بی هوازی

جارهای بی هوازی جهت کشت میکروبهای بیهوازی در شرایط خلاء  از آن استفاده می شود. طریقه کشت باکتریهای بی هوازی در آزمایشگاه به این ترتیب است که بعد از انتخاب محیط کشت مناسب جهت کشت باکتری مورد نظر پلیت را در وسیله ای بنام جار بیهوازی قرار می دهند تا این وسیله شرایط یک محیط بیهوازی را برای باکتری ایجاد نماید.

جار 2.5 لیتر
جار سفارشی سازی
ثبت سفارش