مشاوره فنی

ساخت و توسعه محصول

تعمیر تجهیزات

مشاوره فنی

  • مشاوره در حوزه ساخت تجهیزات آزمایشگاه، پزشکی، دندانپزشکی و زیبایی

  • مشاوره، ساخت و توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و سفارشی
  • مشاوره و ساخت در حوزه قالب های لوازم مصرفی پزشکی

ساخت و توسعه محصول

  • نمونه سازی سریع با پرینتر 3 بعدی
  • ساخت نمونه اولیه و توسعه تجهیزات حوزه زیبایی و دندانپرشکی و سایر حوزه ها
  • توسعه و همکاری در ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

تامین قطعات، تعمیر تجهیزات

  • تامین قطعات مصرفی سمپلر ها
  • تعمیر و کالیبراسیون انواع سمپلر
  • تامین تجهیزات و قطعات الکترونیک تجهیزات آزمایشگاهی
  • تعمیر و تامین قطعات انواع گلاوباکس