گلاوباکس

توضیحات گلاوباکس

محفظه های بی هوازی دستکش امکان ایجاد یک اتمسفر کنترل شده را برای کاربر دارد. این محفظه های از دو بخش اصلی محفظه آماده سازی و محفظه اصلی تشکیل شده اند. محفظه آماده سازی این دستگاه در زمان بسیار کوتاه شرایط بی هوازی/ نیمه بی هوازی را برای انتقال نمونه ها و ابزار آلات به محفظه اصلی فراهم می آورد. طراحی خلاق و کنترل دقیق گاز ها در این محفظه اماکن استفاده از آن در حوزه های متنوع را فراهم می آورد. در این محفظه ها امکان کنترل کامل اتمسفر اعم از کنترل غلظت گازها، حذف اکسیژن، کنترل ذرات، کنترل دما و کنترل رطوبت وجود دارد.


  • کنترل تمام اتوماتیک ( فشار، دما، رطوبت)
  • کنترل و پایش غلظت گازها ( اکسیژن، CO2)
  • فیلتراسیون پیشرفته و چندمرحله
  • ایمنی بالا ( مجهز به شیرهای اطمینان تخلیه دقیق)
  • رطوبت زدایی/ رطوبت زایی
  • قابلیت سفارشی سازی ( ابعاد، ماژول ها، سنسورها، تعداد دستکش ها)
  • امکان ایجاد شرایط بی هوازی مطلق
  • فناوری ورود بدون دستکش

مشخصات فنی     دفترچه راهنما