گلاوباکس

ورک استیشنورک استیشنورک استیشن
ورک استیشن
گلاوباکس
محفظه های بی هوازی دستکش امکان ایجاد یک اتمسفر کنترل شده را برای کاربر دارد. این محفظه های از دو بخش اصلی محفظه آماده سازی و محفظه اصلی تشکیل شده اند. محفظه آماده سازی این دستگاه در زمان بسیار کوتاه شرایط بی هوازی/ نیمه بی هوازی را برای انتقال ...
ادامه مطلب