کنترلر جار

جار کنترلر
کنترلر جار

کنترلر جار با تصال به جارهای بی هوازی در زمان بسیار کوتاه شرایط بی هوازی و نیمه بی هوازی را برای کاربر فراهم می آورد. این دستگاه نیاز کاربر به آموزش اولیه را از بین می برد و زمان آماده یازی را نیز به شدت کاهش می ...

ادامه مطلب